Покана за участие в Търговска мисия с посещение на изложението Vietnam FoodExpo 2022 и провеждане на двустранни срещи в гр. Хошимин, Социалистическа република Виетнам, 14-20.11.2022 г.

Покана за участие в Търговска мисия с посещение на изложението Vietnam FoodExpo 2022 и провеждане на двустранни срещи в гр. Хошимин, Социалистическа република Виетнам, 14-20.11.2022 г.

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

гр. Хошимин, Социалистическа република Виетнам

гр. Хошимин, Социалистическа република Виетнам

Oписание на събитието

В изпълнение на проект Go International (GoInt), изпълняван по програмата за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция-България“ 2014-2020, в партньорство с Германо-гръцката търговска и индустриална камара и с Гръцко-италианската търговска камара, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на 5 български МСП от хранително-вкусовата промишленост в Търговска мисия с посещение на изложението Vietnam FoodExpo 2022 и провеждане на двустранни срещи в гр. Хошимин, Социалистическа република Виетнам. Поканени за участие в търговската мисия са 5 български МСП със секторна насоченост “Agro–Food” и по–конкретно, фирми ангажирани с производство и преработване на селско-стопанска и хранително-вкусова продукция в т.ч.: готови и консервирани храни и напитки, биопродукти, слънчогледово олио, традиционни млечни продукти, традиционни тестени изделия, натурални сокове, семена, вино, ядки, гурме продукти/подправки и сладкарски изделия и др.

Vietnam Foodexpo е най-всеобхватното събитие в хранително-вкусовата промишленост в региона. То е надежден адрес за проучване и търговия на престижни международни вносители, водещи дистрибутори във Виетнам и света в областта на храните, напитките и технологиите за обработка. Водещите изложители ще изложат продукти и услуги.

Първото издание на Vietnam FoodЕxpo сe състои в град Хошимин през май 2015 г. и е било посрещнато с безпрецедентен успех. Повече от 10 000 търговски посетители от 33 страни и региони демонстрират високо ниво на професионализъм в своята сфера. С повече от 300 изложители, 500 щанда от 36 провинции и градове във Виетнам и 19 държави, изложението обхваща обща площ от 10 000 квадратни метра от изложбеното пространство на най-големият и най-модерен изложбен/конгресен център в Южен Виетнам.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема всички разходи, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт и хотелско настаняване за един представител на предприятие.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

         Участието на българските предприятия в международни панаири/специализирани изложби и търговски мисии представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.    

Заявяването на участие в двете събития се извършва съгласно Правилата за участие в търговски мисии в Държавата Израел и СР Виетнам, както и участие на щанд в Държавата Израел, организирани от ИАНМСП, приложени към настоящата покана.

Право на участие имат всички предприятия по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), които отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и не попадат в забранителните режими на Регламент (EС) №1407/2013 на Европейската комисия от 18.12.2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ, нямат публични задължения към държавата съгласно чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и развиват дейност в хранително-вкусовия сектор.

Всяко българско предприятие, което желае да заяви участие трябва да отговаря на горе посочените критерии за допустимост и следва да представи следните задължителни документи:

1. Заявка за участие в търговската мисия, подписана от представляващия предприятието (Приложение №1);

2. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП за предходната приключила финансова година (Приложение №2), подписана от представляващия предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (Приложение №2.1) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;

3. Договор за участие в търговската мисия, подписан от представляващия предприятието, представя се в 2 оригинални екземпляра (Приложение №3);

4. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) (Приложение №4).

ИАНМСП сключва договор за участие в търговската мисия с първите 5 класирани и одобрени предприятия. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и поставянето на регистрационен номер от страна на ИАНМСП.

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 14 октомври 2022 г. вкл. до 17.00 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:00 часа на 14 октомври 2022 г. Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване, не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер е валидна датата на входящия номер на регистрацията им в деловодството на ИАНМСП. За допълнителна информация можете да се обръщате към Светла Запрянова, тел: 02/ 940 79 75.

Приложения:

  1. Правила за участие в търговски мисии в Държавата Израел и СР Виетнам, както и участие на щанд в Държавата Израел, организирани от ИАНМСП;
  2. Заявка за участие, подписана от представляващия (Приложение №1);
  3. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение №2) и Указания за попълване на декларацията; Справка за обобщените параметри на предприятието (Приложение №2.1).
  4. Договор за участие (Приложение №3);
  5. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) №2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) (Приложение №4).

Сектори

  • Производство на хранителни продукти
  • Производство на напитки