Българско национално участие на международното изложение за вино и спиртни напитки Wine Vision by Open Balkan, 16-19.11.2023 г.

Българско национално участие на международното изложение за вино и спиртни напитки Wine Vision by Open Balkan, 16-19.11.2023 г.

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

гр. Белград, Сърбия

гр. Белград, Сърбия

Oписание на събитието

ИАНМСП организира българско националното участие в международното изложение за вино и спиртни напитки Wine Vision by Open Balkan, което ще се проведе в периода 16-19.11.2023 г. в гр. Белград, Сърбия.

         Wine Vision by Open Balkan 2023 е най-важното изложение за вино в Югоизточна Европа. Това уникално събитие е основано под егидата на правителствата на Сърбия, Северна Македония и Албания, които предлагат на посетителите напълно ново винено изживяване и възможност за откриване на вълнуващия свят на автентични вина от Западните Балкани, както и от най-известните винарски региони.

         Wine Vision by Open Balkan се организира с голям успех през м. септември 2022 г. и е било проведено в шест зали на Белградски панаир. Събитието популяризира целия регион като оригинална и уникална туристическа, културна и географска дестинация, която предлага великолепни природни ресурси и разнообразни исторически забележителности. Миналата година участие в изложението са взели над 350 изложители от повече от 20 държави – винарски изби от Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватска, Словения, Италия, Франция, Аржентина, Чили, Южна Африка и др. и е протекло с богата съпътстваща програма - състезание „Open Balkan Wine Trophy”, множество професионални срещи и майсторски класове. Проведени са били голям брой двустранни срещи между изложители и професионални купувачи с възможност за разширяване на бизнеса. Посетителите са били повече от 30 000 души.

ИАНМСП организира участието на български предприятия при следните условия:

           Агенцията поема разходите за:

 • Наем на изложбена площ – по около 10 кв.м. за всеки участник;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрационни и/или медийни такси;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

 

       Одобрените за участие предприятия в Wine Vision by Open Balkan 2023 следва да поемат разходите за:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието на (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги и оборудване, извън изброените в Общите условия за участие.
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Кандидатстването за участие се извършва чрез подаване на следните документи, посочени в Правилата за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП и финансирани с бюджетни средства:

–    Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

–    Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);

–    Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието; Участието Ви на събитието ще представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Моля да имате предвид, че всяка получена минимална помощ се натрупва върху предишни такива до достигане на 200 000,00 евро или 391 166,00 лв. за три годишен данъчен период. При надвишаването на тази стойност, няма да бъдете допуснати до участие. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на www.sme.government.bg или http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

–    Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия или нотариално упълномощено от него лице и подпечатана с печата на предприятието;

–    Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец и в оригинал) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. (Указания за попълване на Декларацията);

–    Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

         При интерес за участие в изложението, следва най-късно до 18 август 2023 (петък) предприятието да подаде изискуемите документи в деловодството на ИАНМСП по един от следните начини:

– в деловодството на ИАНМСП или по куриер на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП;

- подписани с електронен подпис на e-mail: office@sme.government.bg или на www.b2bconnect.bg  на страницата на събитието.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП. След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще ви уведоми с писмо.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg.

Сектори

 • Производство на напитки