Национално участие в Международно изложение за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2023

Национално участие в Международно изложение за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2023

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

07-11.10.2023, гр. Кьолн, Германия

07-11.10.2023, гр. Кьолн, Германия

Oписание на събитието

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани да участвате като изложител на национален щанд на Международно изложение за хранително-вкусова промишленост ANUGA 2023, което ще се проведе в периода 07-11.10.2023, гр. Кьолн, Германия.

Участието на малки и средни предприятия (МСП) в ANUGA 2023 се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

ANUGA се провежда веднъж на две години и е най-голямото и известно изложение в областта на хранително-вкусовата промишленост в света. На изданието през 2021 год. са взели участие 7 972, като 90% от тях са с международното участие.  Събитието е посетено от над 170 000 души от около 200 държави което превръща изложението в глобален форум за бранша и представя световните тенденции и иновации в сектора.Нивото на бизнес посетителите е много високо, което води до реално сключване на сделки. Ключовата тема на Anuga 2023 ще бъде - Устойчив растеж –придвижване към по-устойчиво хранително бъдеще заедно с индустрията.

Организаторите на Anuga 2023 KoelnMesse предоставиха на ИАНМСП ограничена изложбена площ от 180,00 кв.м. за националното участие - тристранно отворен изложбен щанд в палата 7.1., на която могат да бъдат представени максимум 21 предприятия.

За националното участие на Anuga 2023, Агенцията поема  напълно или частично разходите на български предприятия за:

-    Наем на изложбена площ;

-    Проектиране и изграждане на щанд;

-    Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;

-    Регистрационни и/или медийни такси;

-    Национална идентификация на българския щанд;

-    Пропуски на изложителите;

-    Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Определянето на размера на самофинансиране за участие в ANUGA 2023 е съобразно броя на участията на дадено предприятие в прояви по Проект BG16RFPR001-1.002-0001:

1. Предприятие, участващо за първи път в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по Проекта не подлежи на самофинансиране. ИАНМСП поема 100% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.

2. Предприятие, участващо за втори, трети и т.н. път в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по Проекта заплаща 30% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.

 За сметка на одобрените предприятия са разходи като:

  • Спедиция и застраховка на експонатите;
  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и квартирни);
  • Застраховка на представителите на предприятието;
  • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

Проектът е насочен към подпомагане на интернационализацията на МСП в региони в преход и в по-слабо развити региони. За региони в преход се счита: Югозападният район за планиране, включващ областите: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. За по-слабо развити региони се считат всички останали райони за планиране. Съгласно Условията за изпълнение на настоящия Проект, финансирането на регионите в преход е приблизително 1/6 от бюджета на Проекта, а за по-слабо развити региони приблизително 5/6 от бюджета на Проекта. 

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

За класиране за участие на националния щанд на ANUGA 2023 предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

  1. Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
  2. Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД), съгласно Условията за допустимост на ПКИП;
  3. Съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), да отговаря на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл. З и чл. 4 от ЗМСП.

Предприятието кандидат подава следните документи за заявяване на участие в промоционални дейности и прояви:

  1. Заявка за участие с „Критерии за оценка и класиране“ по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието и с приложени документи-доказателства.
  2. Документ, доказващ принадлежност към региони в преход или слабо развити региони, като: Удостоверение от съответната община за наличие/липса на задължения по Закона за местни данъци и такси, Служебна бележка от РЗИ за регистрация на обект в Регионалния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ в съответната област; договор за наем на производствена, складова сграда или др. обект, нотариален акт за притежание на производствена, складова сграда или др. обект и/или и други документи, удостоверяващи обстоятелството за принадлежност към даден регион.

3. Удостоверение за код на дейност по КИД-2008, издадено от Националния статистически институт (НСИ) за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието.

4. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено от Национална агенция за приходите (НАП), издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието.

При непредставяне от страна на кандидата на Удостоверение от НАП за липсата или наличието на задължения, ИАНМСП извършва служебна проверка. В случай, че служебната проверка установи наличие на задължения, на кандидата ще бъде определен срок за погасяване. Същият следва да удостовери погасяване на задължението като представи Удостоверение от НАП за липсата на задължения, издадено след датата на уведомителното писмо.

Ако кандидатът представи Удостоверение от НАП за наличие на задължения и годишен отчет за приходите и разходите от последната приключила финансова година, то същият ще се счита за допустим, в случай че задълженията са до 1% от годишния оборот за последната приключила финансова година, но не повече от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева). В този случай, следва да бъдат представени документи, от които да е видно, че е договорено отсрочване или разсрочване на задълженията с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите суми.

5. Декларация за минимални помощи и липса на двойно финансиране по образец и в оригинал и подписана от представляващия предприятието с приложени Данни за получена минимална помощ по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието.

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България за тригодишен период от страна на:

а) Предприятието получател;

б) Предприятията, с които предприятието получател попада в група „Едно и също предприятие“ по смисъла на чл.2, параграф 2 на Регламент (EС) 1407/2013 и Регламент (ЕС) №651/2014;

в) Всички предприятия, които са се влели, слели или са придобити от някое от предприятията, които попадат в група „Едно и също предприятие“ с предприятието получател съгласно чл.3, параграф 8 на Регламент (EС) 1407/2013 и Регламент (ЕС) №651/2014;

г) Предприятията, които попадат в група „Едно и също предприятие“ с предприятието получател и са се възползвали от помощ „de minimis преди разделяне или отделяне съгласно чл.3, параграф 9 на Регламент (EС) 1407/2013 и Регламент (ЕС) №651/2014.

6. Декларация за обстоятелствата по чл.З и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) за предходната приключила финансова година по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието.

Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към Декларацията се прилага и Справка за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор.

 Кандидатстващото за подкрепа предприятие следва да представи и следните документи, относими и отразяващи разпределението на капитала за периода, за който се отнасят декларираните данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4 от ЗМСП:

а) Книга за акционерите – приложимо за акционерните дружества с поименни акции;

б) Дружествен договор – приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (Учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;

в) Книга за акционерите и устав – приложимо за командитните дружества с акции;

г) Справка за разпределение на капитала на дружеството – приложимо за акционерните дружества;

д) Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за последните две приключили финансови години;

e) Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд за последните две приключили финансови години.

         Документи по букви от а) до e) се представят и за всички „свързани предприятия“ и/или „предприятия партньор“, посочени в Справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларацията по чл.3 и чл.4 от ЗМСП.

7. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR)

Декларациите се представят в оригинал, подписани собственоръчно или с квалифициран електронен подпис от представляващия предприятието.

Всеки кандидат за участие на националния щанд, задължително следва да се запознае с Правила за кандидатстване за участие в изложби, търговски мисии и други промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП в страната и чужбина.

При интерес за участие в изложбата, следва най-късно до 30.08.2023 г. (вкл.), да се подадат документите по един от следните начини:

а) По поща, куриер или лично на адрес: ИАНМСП, Деловодство, ул. „Леге 2-4“, 1000 София;

б) По електронен път и подписани с квалифициран електронен подпис на един от следните електронни адреси:

-        на електронен адрес: office@sme.government.bg;

-        на платформата: www.b2bconnect.bg/ на страницата на съответната проява.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП. Документите, изпратени през платформата www.b2bconnect.bg или на електронен адрес office@sme.government.bg, подписани с квалифициран електронен подпис, получени след работно време, но в рамките на крайния срок, се регистрират на следващия работен ден. Срокът се счита за спазен, ако те са получени до 24:00 ч. на последния за кандидатстване ден.

След одобрение на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално  писмо.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Елица Попадийна, главен експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982,       e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.

Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981,         e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg

Сектори

  • Производство на хранителни продукти