Electronica, 12-15.11.2024, Мюнхен, Германия

Започва след:

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

гр. Мюнхен, Германия

гр. Мюнхен, Германия

Oписание на събитието

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) удължава срока за заявяване на участие с национален щанд в рамките на Международното изложение индустриална електроника до 21.06.2024 г.

Участието се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Проектът е насочен към подпомагане на интернационализацията на МСП в по-слабо развити райони, както и към МСП от районите в преход, удостоверяващи извършването на дейности в по-слабо развит район. За по-слабо райони се считат Тракийско–Родопския район, Черноморския район и Дунавския район за планиране, включващи областите Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Сливен, Ямбол, Бургас, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Разград, Русе, Търговище, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин.  

Настоящата покана се отнася до предприятия, които могат да докажат, че развиват икономическа дейност в по-слабо развит район. Предприятието кандидат следва да предостави документ като: Удостоверение от съответната община за наличие/липса на задължения по Закона за местни данъци и такси, Служебна бележка от РЗИ за регистрация на обект в Регионалния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ в съответната област; Договор за наем на производствена, складова сграда или др. обект, нотариален акт за притежание на производствена, складова сграда или др. обект и/или и други документи, удостоверяващи обстоятелството за принадлежност към даден район, в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието или с валиден КЕП на представляващия предприятието.

Electronica се организира веднъж на две години. С над 2140 изложители от 51 страни и над 70 000 бизнес посетители от над 100 страни, Electronica e най-значимото събитие за сектора в световен мащаб. Нивото на участниците е много високо - над 74% са на водещи позиции в своите компании. Организатор е Меsse München.         

ИАНМСП поема напълно или частично разходите за участие включително:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрационни и/или медийни такси;
 • Национална идентификация на българския щанд;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Определянето на размера на сумата за съфинансиране на участието е съобразно броя на участията на дадено предприятие в прояви по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските предприятия, който стартира на 11 август 2023 г.

 Предприятие, което участва за първи път в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по горецитирания проект, не дължи съфинансиране. ИАНМСП поема 100% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.

 Предприятие с две и повече участия в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по горецитирания проект, заплаща 30% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.

- Размерът на сумата за съфинансиране се определя на база на разделянето на прогнозния бюджет на одобрения брой участници.

- При участието на минимален брой предприятия 6, одобрените за участие фирми следва да заплатят съфинансиране не повече от 7 500 (седем хиляди и петстотин) лева.

- При участието на максимален брой предприятия 10, одобрените за участие фирми следва да заплатят съфинансиране не по-малко от 4 500 (четири хиляди и петстотин) лева.

- Крайната сума от 30%-то съфинансиране от страна на кандидата ще бъде преизчислена спрямо броя на одобрените за участие предприятия. Предприятието ще бъде уведомено с официално писмо преди подписването на договор с Агенцията.

- В случай на недостигане на горецитирания минимум от 6 участници, ИАНМСП си запазва правото на прекратяване на организацията на националното участие.

Одобрените за участие предприятия следва да поемат разходите за:

 • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложението;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

Проектът е насочен към подпомагане на интернационализацията на МСП в райони в преход и в по-слабо развити райони. За райони в преход се счита Югозападния район за планиране, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. За по-слабо развити райони се считат всички останали райони за планиране. Съгласно Условията за изпълнение на настоящия Проект, финансирането на районите в преход е приблизително 1/6 от бюджета на Проекта, а за по-слабо развити райони приблизително 5/6 от бюджета на Проекта.

Участието в международни панаири/изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 2831/2023 г. от 13.12.2023 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 • Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ПКИП.
 • Всички предприятия по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), които отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл. З и чл. 4 от ЗМСП.

Предприятието кандидат подава следните документи за заявяване на участие в промоционални дейности и прояви:

 1. Заявка за участие с „Критерии за оценка и класиране“ по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието и с приложени документи доказателства.
 2. Документ, доказващ принадлежност към райони в преход или слабо развити райони като Удостоверение от съответната община за наличие/липса на задължения по Закона за местни данъци и такси, Служебна бележка от РЗИ за регистрация на обект в Регистъра на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ в съответната област; Договор за наем на производствена, складова сграда или др. обект, нотариален акт за притежание на производствена, складова сграда или др. обект и/или и други документи, удостоверяващи обстоятелството за принадлежност към даден район, в оригинал или заверено копие с текст “Вярно с оригинала” и подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.
 3. Удостоверение за код на дейност по КИД-2008, издадено от Националния статистически институт (НСИ) за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.
 4. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено от Национална агенция за приходите (НАП), издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

При непредставяне от страна на кандидата на Удостоверение от НАП за липсата или наличието на задължения, ИАНМСП извършва служебна проверка. В случай, че служебната проверка установи наличие на задължения, на кандидата ще бъде определен срок за погасяване. Същият следва да удостовери погасяване на задължението като представи Удостоверение от НАП за липсата на задължения, издадено след датата на уведомителното писмо.

Ако кандидатът представи Удостоверение от НАП за наличие на задължения и годишен отчет за приходите и разходите от последната приключила финансова година, то същият ще се счита за допустим, в случай че задълженията са до 1% от годишния оборот за последната приключила финансова година, но не повече от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева). В този случай, следва да бъдат представени документи, от които да е видно, че е договорено отсрочване или разсрочване на задълженията с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите суми.

5.  Декларация за минимални помощи и липса на двойно финансиране по образец и в оригинал и подписана от представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието с приложени Данни за получена минимална помощ по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

Размерът на получените минимални помощи се определя като сбор от помощта, за която се кандидатства и получената минимална помощ на територията на Република България за тригодишен период от страна на:

а)   Предприятието получател;

б) Предприятията, с които предприятието получател попада в група „Едно и също предприятие“ по смисъла на чл.2, параграф 2 на Регламент (EС) 1407/2013 и Регламент (ЕС) №651/2014;

в) Всички предприятия, които са се влели, слели или са придобити от някое от предприятията, които попадат в група „Едно и също предприятие“ с предприятието получател съгласно чл.3, параграф 8 на Регламент (EС) 1407/2013 и Регламент (ЕС) №651/2014;

г) Предприятията, които попадат в група „Едно и също предприятие“ с предприятието получател и са се възползвали от помощ „de minimis“ преди разделяне или отделяне съгласно чл.3, параграф 9 на Регламент (EС) 1407/2013 и Регламент (ЕС) №651/2014.

6.  Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) за предходната приключила финансова година по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към Декларацията се прилага и Справка за обобщените параметри на предприятието (Образец 6 към настоящите правила). Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор.

Кандидатстващото за подкрепа предприятие следва да представи и копия на следните документи, заверени с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието относими и отразяващи разпределението на капитала за периода, за който се отнасят декларираните данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4 от ЗМСП:

а) Книга за акционерите – приложимо за акционерните дружества с поименни акции;

б) Дружествен договор – приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (Учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;

в) Книга за акционерите и устав – приложимо за командитните дружества с акции;

г) Справка за разпределение на капитала на дружеството – приложимо за акционерните дружества;

д) Отчет за приходите и разходите, и Счетоводен баланс за последните две приключили финансови години;

e) Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд за последните две приключили финансови години.

Документи по букви от а) до e) се представят за предприятието кандидат, както и за всички „свързани предприятия“ и/или „предприятия партньор“, посочени в Справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларацията по чл.3 и чл.4 от ЗМСП.

7. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) в оригинал с подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

Декларациите се представят в оригинал, подписани собственоръчно или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

Всеки кандидат за участие на националния щанд, задължително следва да се запознае с Правила за кандидатстване за участие в изложби, търговски мисии и други промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП в страната и чужбина.

Крайният срок за подаване на заявка за участие с изискуемите документи е 21.06.2024 г. /петък/. Заявката се подава:

- на адрес ИАНМСП, Деловодството, 1000 София, ул. „Леге” № 2-4;

- по електронен път и с квалифициран електронен подпис (КЕП) на един от следните електронни адреси - office@sme.government.bg; www.b2bconnect.bg (на страницата на съответната проява).

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП. Документите, изпратени през платформата www.b2bconnect.bg или на електронен адрес office@sme.government.bg, подписани с квалифициран електронен подпис, получени след работно време, но в рамките на крайния срок, се регистрират на следващия работен ден.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

 • Тереза Мутафова, главен експерт в отдел МИК, тел.: (02) 940 79 88, имейл: t.mutafova@sme.government.bg  
 • Траян Трендафилов, главен експерт в отдел МИК, тел.: (02) 940 79 81, имейл: t.trendafilov@sme.government.bg

Сектори

 • Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • Производство на електрически съоръжения
 • Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
 • Производство на превозни средства, без автомобили
 • Далекосъобщения
 • Дейности в областта на информационните технологии
 • Информационни услуги
 • Научноизследователска и развойна дейност
 • Производство, некласифицирано другаде
 • Клъстер
 • Асоциация
 • Транспорт, логистика и спедиция
 • Иновации
 • Стартъп
 • Изкуствен интелект
 • Енергетика
 • Космически изследвания
 • Космонавтика

Включи се в събитието