Международно изложение за корабостроене SMM Hamburg, 03 - 06 септември 2024 г.

Международно изложение за корабостроене SMM Hamburg, 03 - 06 септември 2024 г.

Започва след:

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

гр. Хамбург, Германия

гр. Хамбург, Германия

Oписание на събитието

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие на национален щанд в рамките на Международното изложение за корабостроене SMM Hamburg, коeто ще се проведе в периода 03 – 06 септември 2024 г. в гр. Хамбург, Германия.

Участието се организира и финансира със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

С над 2 000 изложители и около 40 000 бизнес посетители от над 100 страни, около 30 национални участия, както и официални и бизнес делегации от над 100 страни, SMM Hamburg e едно от най-значимите събития за корабостроителната индустрия в света. Нивото на участниците е много високо - над 90% от тях са на водещи позиции в своите компании.

ИАНМСП поема напълно или частично разходите за участие включително:

 • Наем на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на щанд;
 • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
 • Регистрационни и/или медийни такси;
 • Идентификация на националния павилион;
 • Пропуски на изложителите;
 • Услуги, консумативи и други такси.

Определянето на размера на сумата за съфинансиране на участието е съобразно броя на участията на дадено предприятие в прояви по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските предприятия, който стартира на 11 август 2023 г.

Предприятие, което участва за първи път в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по горецитирания проект, не дължи съфинансиране. ИАНМСП поема 100% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.

Предприятие с две и повече участия в промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП по горецитирания проект заплаща 30% от направените за него разходи за съответната промоционална дейност или проява.

- Размерът на сумата за съфинансиране се определя на база на разделянето на прогнозния бюджет на одобрения брой участници.

- При участието на минимален брой предприятия 7, одобрените за участие фирми следва да заплатят съфинансиране не повече от 9 430 (девет хиляди четиристотин и тридесет) лева.

- При участието на максимален брой предприятия 12, одобрените за участие фирми следва да заплатят съфинансиране не по-малко от 5 500 (пет хиляди и петстотин) лева.

- Крайната сума от 30%-то съфинансиране от страна на кандидата ще бъде преизчислена спрямо броя на одобрените за участие предприятия. Предприятието ще бъде уведомено с официално писмо преди подписването на договор с Агенцията.

- В случай на недостигане на горецитирания минимум от 7 участници, ИАНМСП си запазва правото на прекратяване на организацията на националното участие.

Одобрените за участие предприятия следва да поемат разходите за:

 • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите и други изложбени компоненти по време на транспортирането им и провеждането на изложението;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Застраховка на представителите на предприятието;
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за участие.

Настоящият проект е насочен към подпомагане на интернационализацията на МСП в райони в преход и в по-слабо развити райони. За райони в преход се счита: Югозападният район, включващ областите: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София. За по-слабо развити райони се считат всички останали райони. Съгласно Условията за изпълнение на настоящия Проект, финансирането на районите в преход е приблизително 1/6 от бюджета на Проекта, а за по-слабо развити райони приблизително 5/6 от бюджета на Проекта.

Предприятията участници могат да бъдат финансирани само под формата на минимални помощи в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Максималният размер на помощта „de minimis“ не може да надхвърля 300 000 евро или 586 749 лева за период от три предходни години (считано от датата на предоставяне на помощта) за едно и също предприятие:

а)  Предприятието получател;

б) Предприятията, с които предприятието получател попада в група „Едно и също предприятие“ по смисъла на чл.2, параграф 2 на Регламент (EС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г.;

в) Всички предприятия, които са се влели, слели или са придобити от някое от предприятията, които попадат в група „Едно и също предприятие“ с предприятието получател съгласно чл.3, параграф 8 на Регламент (EС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г.;

г) Предприятията, които попадат в група „Едно и също предприятие“ с предприятието получател и са се възползвали от помощ „de minimis“ преди разделяне или отделяне съгласно чл.3, параграф 9 на Регламент (EС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г.

В случай, че бенефициентът на минимална помощ надхвърли определения лимит, съгласно Регламент (ЕС) № 2023/2831, получателят на минималната помощ се задължава да възстанови пълния размер на получената минимална помощ.

ИАНМСП информира писмено получателите на минималните помощи. Справка за предоставените минимални помощи може да бъде извършена на следния директен линк: http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 • Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ПКИП.
 • Всички предприятия по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП), които отговарят на критериите за микро, малко или средно предприятие съгласно чл. З и чл. 4 от ЗМСП.

Предприятието кандидат подава следните документи за заявяване на участие в промоционални дейности и прояви:

 1. Заявка за участие с „Критерии за оценка и класиране“ по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието и с приложени документи доказателства.
 2. Документ, доказващ принадлежност към даден район чрез извършването на икономически дейности в съответния район със следните документи: Удостоверение от съответната община за наличие/липса на задължения по Закона за местни данъци и такси, Служебна бележка от РЗИ за регистрация на обект в Регионалния регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ в съответната област; Договор за наем на производствена, складова сграда или др. обект, Нотариален акт за притежание на производствена, складова сграда или др. обект и/или други документи, удостоверяващи обстоятелството за принадлежност към даден район в оригинал или заверено копие с текст “Вярно с оригинала” и подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

3.  Удостоверение за код на дейност по КИД-2008, издадено от Националния статистически институт (НСИ) за предходната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

4.   Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено от Национална агенция за приходите (НАП), издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

В случай, че служебната проверка установи наличие на задължения, на кандидата ще бъде определен срок за погасяване. Същият следва да удостовери погасяване на задължението като представи Удостоверение от НАП за липсата на задължения, издадено след датата на уведомителното писмо.

Ако кандидатът представи Удостоверение от НАП за наличие на задължения и годишен отчет за приходите и разходите от последната приключила финансова година, то същият ще се счита за допустим, в случай че задълженията са до 1% от годишния оборот за последната приключила финансова година, но не повече от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева). В този случай, следва да бъдат представени документи, от които да е видно, че е договорено отсрочване или разсрочване на задълженията с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите суми.

5.  Декларация за минимални помощи и липса на двойно финансиране по образец и в оригинал и подписана от представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието с приложени Данни за получена минимална помощ по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

6.  Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) за предходната приключила финансова година по образец и в оригинал с подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към Декларацията се прилага и Справка за обобщените параметри на предприятието (Образец 6 към

настоящите правила). Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор.

Кандидатстващото за подкрепа предприятие следва да представи и копия на следните документи, заверени с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия

предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието относими и отразяващи разпределението на капитала за

периода, за който се отнасят декларираните данни в Декларацията за обстоятелствата по чл.3 и чл. 4 от ЗМСП:

а) Книга за акционерите – приложимо за акционерните дружества с поименни акции;

б) Дружествен договор – приложимо за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (Учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества;

в) Книга за акционерите и устав – приложимо за командитните дружества с акции;

г) Справка за разпределение на капитала на дружеството – приложимо за акционерните дружества;

д) Отчет за приходите и разходите, и Счетоводен баланс за последните две приключили финансови години;

e) Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд за последните две приключили финансови години.

Документи по букви от а) до e) се представят за предприятието кандидат, както и за всички „свързани предприятия“ и/или „предприятия партньор“, посочени в Справката за обобщените параметри на предприятието, което подава декларацията по чл.3 и чл.4 от ЗМСП.

7. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) в оригинал с подпис на представляващия предприятието или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

Декларациите се представят в оригинал, подписани собственоръчно или с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието.

Всеки кандидат за участие на националния щанд, задължително следва да се запознае с Правила за кандидатстване за участие в изложби, търговски мисии и други промоционални дейности и прояви, организирани от ИАНМСП в страната и чужбина.

Крайният срок за подаване на заявка за участие с изискуемите документи е 25.03.2024 г. /понеделник.

Заявката се подава:

- На адрес ИАНМСП, Деловодството, 1000 София, ул. „Леге” № 2-4;

- По електронен път и с квалифициран електронен подпис (КЕП) на един от следните електронни адреси - office@sme.government.bg; www.b2bconnect.bg (на страницата на съответната проява).

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП. Документите, изпратени през платформата www.b2bconnect.bg или на електронен адрес office@sme.government.bg, подписани с КЕП и получени след работно време, но в рамките на крайния срок, се регистрират на следващия работен ден.

За допълнителна информация може да се обръщате към:

- Тереза Мутафова, главен експерт в отдел МИК, тел.: (02) 940 79 88, имейл: t.mutafova@sme.government.bg  

- Траян Трендафилов, главен експерт в отдел МИК, тел.: (02) 940 79 81, имейл: t.trendafilov@sme.government.bg

Сектори

 • Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • Производство на електрически съоръжения
 • Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • Производство на превозни средства, без автомобили
 • Далекосъобщения
 • Дейности в областта на информационните технологии
 • Информационни услуги
 • Научноизследователска и развойна дейност
 • Клъстер
 • Асоциация
 • Транспорт, логистика и спедиция
 • Иновации
 • Изкуствен интелект