Международно изложение за био продукти BioFach/ Vivaness, 15–18.02.2022 г., гр. Нюрнберг, Германия

Международно изложение за био продукти BioFach/ Vivaness, 15–18.02.2022 г., гр. Нюрнберг, Германия

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

гр. Нюрнберг, Германия

гр. Нюрнберг, Германия

Description of the event

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ Ви информираме, че Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие в Международното изложение за био продукти BioFach/ Vivaness 2022, което ще се проведе в периода от 15 – 18 февруари 2022 г. в гр. Нюрнберг, Германия.

Biofach e едно от най-значимите в света изложения за продукти с биологичен произход. Представени са следните продукти и продуктови групи:

 • Пресни, охладени и замразени храни;
 • Полуфабрикати;
 • Инстантни продукти и напитки;
 • Захарни и шоколадови изделия, снакс;
 • Нехранителни продукти;
 • Технологии и оборудване;

Паралелно се провежда изложението за натурални козметични продукти и добавки за козметичната промишленост Vivaness. Във връзка с пандемията от COVID-19, последното издание на BioFach/ Vivaness през 2021 г. се проведе в онлайн формат и привлече 3 448 фирми изложители (74% международно участие) и 13 800 участника от 136 страни.

ИАНМСП организира участието с колективен щанд на български малки и средни предприятия като поема 100% от разходите за:

 • Наем на изложбена площ и изграждане на щанд;
 • Оборудване, обзавеждане, консумативи;
 • Регистрационни и медийни такси;
 • Пропуски за изложители.

Предприятието участник поема всички други разходи като:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги към организатора на панаира.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (EС) № 1407/2013 г. относно прилагането на чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Информация за предоставените на Вашето предприятие минимални помощи може да получите на http://minimis.minfin.bg/ReportBulstat.aspx.

Предприятието кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Да отговаря на условията за допустимост до участие в BioFach/ Vivaness от страна на организатора на изложението Nürnberg Messe GmbH. Моля да се запознаете с критериите на www.biofach.de/en/exhibitors/participation/admission-criteria; Копие на био сертификат с международна валидност или друг документ, който удостоверява, че предприятието кандидат отговаря на условията, следва да бъде приложен към заявката за участие;
 • Да не участва за собствена сметка в конкретната проява;
 • Да притежава допустим Код на основна икономическа дейност (КИД) съгласно Условията за допустимост на ОПИК. Моля да се запознаете с Условията за допустимост на ОПИК.

Кандидатстването за участие се извършва съгласно Правилата за кандидатстване по Проект № BG16RFOP002-2.052-0002 „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“ с подаване на следните документи:

 • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Удостоверение за КИД на предприятието, издадено от Националния статистически институт за последната приключила финансова година в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала“ с подпис на представляващия и печат на предприятието;
 • Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата, издадено не по-рано от 6 месеца към датата на кандидатстване (оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието);
 • Декларация за получените минимални помощи за предходните две и за текущата данъчна година (по образец), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за получените държавни помощи и за нефинансиране от други източници (по образец и в оригинал), подписана от представляващия и подпечатана с печата на предприятието;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. З и чл. 4 от ЗМСП (по образец). Финансовата година в т.2 от декларацията трябва да отговаря на финансовата година, за която е определен КИД в удостоверението от НСИ. Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и Справка (по образец) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор. Моля да се запознаете с Указания за попълване на декларацията.
 • Декларация за съгласие във връзка с регламент (EС) №2016/679 от 27 април 2016 г. за обработване на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR).

      За допълнителна информация може да се обръщате към:

Крайният срок за подаване на заявка за участие в BioFach/ Vivaness 2022, гр. Нюрнберг, Германия е 17.01.2022 г. (понеделник).

Документите се подават в деловодството на ИАНМСП:

 • По поща, куриер или лично на адрес ИАНМСП, ул. Леге 2-4, 1000 София;
 • По електронен път на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на BioFach/ Vivaness 2022.

Sectors

 • Food production
 • Manufacture of beverages
 • cosmetics, essentials oils and perfumery